Disclaimer and Copyright

Despite the constant care and attention we devote to the composition of this site, it is possible that some information is incomplete or incorrect. We target to keep the displayed information as complete as possible.

Any changes might be made at any time without prior notice. We exclude all liability for any damage, direct or indirect, of any nature whatsoever arising from or in any way related to the use of our site and / or the information, or the temporary unavailability of this site. Furthermore, we are not liable for damages, direct or indirect, arising from the use of information obtained through this site.

No part of this publication may be reproduced and / or multiplied by print, photocopy, microfilm, digital technologies, Internet, CD-ROM or in any other way without prior written permission of the publisher.

-----------

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.